Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ICT Service Limburg/ISL Marketing (versie 2016)
Opgemaakt 2015, te Heerlen

Artikel 1. Wettelijke bepalingen
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.ICT Service Limburg, gevestigd te Bokstraat 2, 6413AT Heerlen, kvknummer: 14131190
2.Opdrachtgever: de wederpartij van ICT Service Limburg.
3.Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en ICT Service Limburg.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle doorICT Service Limburg gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige doorICT Service Limburg verrichtte handelingen.
2.Door acceptatie van een offerte of mondelinge overeenkomst met ICT Service Limburgverklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden vanICT Service Limburg en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3.Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders isaangegeven.
4.Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgeverwordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5.Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullende overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullenICT Service Limburg en opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen tervervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveelmogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordengenomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1.De door ICT Service Limburg gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende30 dagen, tenzij anders aangegeven.
2.ICT Service Limburg is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervandoor de opdrachtgever schriftelijk of mondeling binnen 30 dagen, aan ICT Service Limburgwordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. De bedoelde bevestiging dient binnen 30 dagendoor ICT Service Limburg te zijn ontvangen.
3.Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en ICTService Limburg zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van eenaanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze aanvullendewijzigingsovereenkomst geeft voldoende nauwkeurig aan op welke elementen deoorspronkelijk gesloten overeenkomst wordt gewijzigd. Indien grove onenigheid bestaat overde uitleg van de gewijzigde overeenkomst, dient te worden gekozen voor een uitleg die in hetlicht van de tekst van de overeenkomsten en gedragingen van partijen het meest voor de handligt. Indien dit, naar beoordeling van ICT Service Limburg, niet tot een redelijkeuitleg leidt die voor beide partijen in redelijkheid dient te worden aanvaard, dient bij de uitlegvan de gewijzigde overeenkomst te worden gekozen voor de uitleg die partijen in de gegevenomstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen mochten toekennen en hetgeenzij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede vanbelang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis vanpartijen kan worden verwacht (Haviltex-norm).
4.Een samengestelde prijsopgave verplicht ICT Service Limburg niet tot het verrichten vaneen gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5.Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6.De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingenvan overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronderbegrepen reizen verblijf, verzend-, en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
7.ICT Service Limburg kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indienICT Service Limburg redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan weleen onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

1.In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalenperiodieke bedragen, geldt dat ICT Service Limburg gerechtigd is door middel van eenschriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste 30 dagen de geldende prijzen entarieven aan te passen.

2.Tariefswijziging in algemene zin kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van deopdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor ICT Service Limburg vantoepassing zijnde wet- en regelgeving.

3.Tenzij anders overeengekomen geldt dat volledige betaling van facturen binnen 14 dagen(twee weken) na factuurdatum dient te geschieden, overeenkomstig lid 6 van dit artikel.Uitzondering hierop vormt de ontwikkeling van een volledige website, waarbij geldt dat 40%van de totale kosten na het goedkeuren van de offerte dienen te worden aanbetaald. Dewebsite komt op een tijdelijke plaats op het internet, waar de vorderingen bekeken kunnenworden. Na het gereedkomen en naar volle tevredenheid van opdrachtgever van de websitewordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op dedefinitieve locatie op het internet online geplaatst.
4.Tenzij anders overeengekomen: Facturering van onderhoudskosten, hosting, SSL-certificaten en domeinnamen gebeuren per jaar vooraf. Jaarlijks ontvangt de opdrachtgevereen factuur betreffende de kosten van het aankomende kalenderjaar. Betaling dient voldaan teworden binnen 14 dagen, waarbij geldt dat de betaling voor de gestelde termijn door ICTService Limburg dient te zijn ontvangen. Alle overige bedragen worden gefactureerd bijoplevering.
5.Een maand na facturatie (nazorgfase) wordt de website als volledig beschouwd en wordenverdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zieonderhoudscontracten.
6.Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen (2 weken) na factuurdatum tegeschieden, op de door ICT Service Limburg aan te geven wijze in de valuta waarin isgedeclareerd, hierbij geldt dat de betaling binnen maximaal 14 dagen (2 weken) door ICTService Limburg dient te zijn ontvangen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratiesschorten de betalingsverplichting niet op.
7.Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekeningvan opdrachtgever.
8.De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever,natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval vanmachtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze opdrachtgeverontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf hetogenblik dat de opdrachtgever de offerte ondertekend heeft.
9.Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is deopdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke renteverschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat
de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
10.Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijnverplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechtevoor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basisvan hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel (d.d. december2016) de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk
II. Indien ICT Service Limburgechter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komende werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaaktegerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. Deopdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 5. SEO
1.Deze voorwaarden gelden voor een afgesproken termijn voor een bestaande website.
2.Met SEO wordt bedoeld het organisch beter vindbaar maken van een website.
3.ICT Service Limburg is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het werkelijke SEO resultaat, er zijn namelijk factoren als: Aantal bezoekers, kwaliteit van de website, hoeveelheid zoekopdrachten naar specifieke zoekterm, en partijen als Google, en Bing bepalend in het uiteindelijke resultaat.
4.ICT Service Limburg streeft naar de best mogelijke zoekresultaten op een geheel vrije en eigen werkwijze.
5.Statistische informatie wordt niet gedeeld met eventuele nieuwe partij bij beëindiging vansamenwerking. Wel kunnen hier afspraken over gemaakt worden. Deze dienen te worden vastgelegd.

Artikel 6. Onderhoudscontracten
1.Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaandewebsite.
2.Met onderhoud van de website wordt bedoeld:-Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever opbestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregendata van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’svan de website indien toepasselijk.-Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de tekstenworden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerstepresentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de opdrachtgeverdoorberekend.-Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.
3.Onderhouderhoudscontracten staan voor een bepaald aantal uren dat ICT Service Limburgwerkzaamheden, gespecificeerd in lid 2 van dit artikel, verricht. Afhankelijk van het typeonderhoudscontract verschilt dit aantal uren. Uren die overblijven gaan over naar de volgendemaand. De overgebleven uren gaan echter niet mee naar het volgende jaar, dit om tevoorkomen dat zich een groot aantal uren opbouwt. Eveneens is er geen restitutie van deovergebleven uren mogelijk. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief.
4.Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14dagen (2 weken) na ondertekening van het contract worden voldaan.
5.Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaarstilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan deovereenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van eenopzegtermijn van 30 dagen.
6.Relaties die niet expliciet een onderhoudscontract hebben afgesloten voor Onderhoud,Updates en Beveiliging zijn zelf volledig verantwoordelijk voor mogelijke gevolgen.

Artikel 7. Webhostingcontracten

1.Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig zakelijk webhostingcontract voor eenbestaande website.
2.ICT Service Limburg zal zich als een goed dienstverlener inspannen om zorg te dragenvoor:-Het maken van een automatische dagelijkse back-up van de website bestanden endatabase(s). Deze back-ups worden automatisch minimaal 6 dagen bewaard. ICT ServiceLimburg kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de back-up (door welke redendan ook) corrupt raken en daardoor niet meer te herstellen zijn.-Een correcte domeinregistratie en verlenging hiervan.-Het verlenen van aansluiting op het systeem voor de in de overeenkomst bepaalde diensten.-Het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met hetinternet gemaakt kunnen worden (zoals server en mail).-Een passende beveiliging van (persoons)gegevens die opgeslagen worden.-ICT Service Limburg geeft uitdrukkelijk geen garantie op onbelemmerde toegang tot hetsysteem en garandeert niet dat er te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de dienstenen/of derden producten.
3.ICT Service Limburg is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem(tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover ditnoodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk doorICT Service Limburg te verrichten aanpassingen, zonder dat hierdoor een recht opschadevergoeding van de opdrachtgever jegens ICT Service Limburg ontstaat.
4.ICT Service Limburg kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies geledentijdens het verhuizen/instellen van de domeinnaam.
5.In het geval de opdrachtgever onjuiste domeinnamen bestelt, dan wel ter uitvoering van deovereenkomst aan ICT Service Limburg onjuist verstrekt (spelfouten, naamfouten of ietsdergelijks) wordt het registratietarief niet terugbetaald. ICT Service Limburg zal echtertrachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden.
6.ICT Service Limburg is niet aansprakelijk voor het verliezen door de opdrachtgever vandiens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door eenderde wordt aangevraagd en/of verkregen.
7.ICT Service Limburg heeft het recht de domeinnaam en/of webhosting ontoegankelijk ofonbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer deopdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst (en de daarbijhorende betalingen).
8.Indien het dataverkeer en/of server gebruik (CPU, RAM en harddiskruimte) toerekenbaaraan de opdrachtgever onredelijk hoog is ten opzichte van andere opdrachtgevers, of hetsysteem stoort, is ICT Service Limburg gerechtigd gepaste maatregelen te nemen dit tebeperken.
9.Indien de webruimte van de opdrachtgever besmet is met een virus en/of gehackt is heeftICT Service Limburg het recht om de website verwijderen. Tegen betaling van eenvergoeding kan ICT Service Limburg ingezet worden om dit probleem op te lossen, maar ishiertoe niet verplicht. Zonder onderhoudscontract bedragen deze kosten € 200.
10.ICT Service Limburg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat eenvan de servers op een e-mail blacklist komt te staan waardoor email verkeer mogelijk nietmeer succesvol kan worden verzonden. ICT Service Limburg tracht er echter naar om binnen
redelijk termijn deze server van de desbetreffende e-mail blacklist af te halen.
11. Al het e-mailverkeer dat door een van de servers van ICT Service Limburg verloopt wordt automatisch en/of handmatig gescand op SPAM en virussen, mocht een bericht gemankeerd worden als SPAM of een virus bevatten dan heeft ICT Service Limburg het recht om dit bericht niet te bezorgen zonder de opdrachtgever hier over in te lichten.
12. Indien ICT Service Limburg ervoor kiest een specifieke webhosting dienst te beëindigen, kan ICT Service Limburg het contract met een opzegtermijn van 30 dagen opzeggen. In dergelijke gevallen wordt het niet gebruikte deel van vooruitbetaalde bedragen vanzelfsprekend gerestitueerd. De opdrachtgever heeft dan het recht om de websitebestanden en bijhorende databases op te vragen bij ICT Service Limburg gedurende 6 dagen na opzegging. ICT Service Limburg is in dat geval alleen verantwoordelijk voor het aanleveren van deze bestanden en niet voor het overzetten en configureren van de website en bijhorende zaken op een andere server bij een derde partij.
13. Kosten van een webhosting contract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen (2 weken) na ondertekening van het contract worden voldaan.
14. De opzegtermijn van een webhosting contract is 30 dagen voor het einde van de contractdatum, waarbij geldt dat de opzegging uiterlijk 30 dagen voor het einde van de contractdatum door ICT Service Limburg dient te zijn ontvangen.
15. Indien de opzegging van een webhosting contract niet uiterlijk 30 dagen voor het einde van de contractdatum door ICT Service Limburg is ontvangen, geldt de overeenkomst als met een jaar stilzwijgend te zijn verlengd onder dezelfde voorwaarden.

Artikel 8. Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
2. ICT Service Limburg mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit. De gebruikelijke vorm hiervoor is een kleine link in de footer van de website met de tekst: ‘Ontwerp & Realisatie door ICT Service Limburg + [jaartal]’, of woorden van gelijke strekking. Daarnaast heeft ICT Service Limburg het recht om een portfolio afbeelding op zijn bedrijfswebsite (www.ictlimburg.nl) te plaatsen met daaronder een korte reactie van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 9. Uitvoering van de overeenkomst 
1. ICT Service Limburg zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Webdesign is een creatief proces waarbij de uiteindelijke opgeleverde vorm en functies met de best mogelijke inspanning door ICT Service Limburg zullen worden nagestreefd. Indien onenigheid bestaat over het resultaat van de dienstverlening, wordt, onverwijld, door partijen in samenspraak gezocht naar een passende oplossing. Indien partijen het niet eens worden over de inhoud van deze passende oplossing, geldt dat ICT Service Limburg hierin in redelijkheid het laatste woord heeft. 
2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaald persoon en/of bedrijf zal ICT Service Limburg steeds gerechtigd zijn deze persoon en/of bedrijf te vervangen door een of meer andere personen en/of bedrijven met dezelfde kwalificaties. 
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ICT Service Limburg aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ICT
Service Limburg worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ICT Service Limburg zijn verstrekt, heeft ICT Service Limburg het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
4. ICT Service Limburg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ICT Service Limburg kenbaar behoorde te zijn. 
5. ICT Service Limburg zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd. 
6. Indien door ICT Service Limburg of door ICT Service Limburg ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart ICT Service Limburg voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 10. Wijzigingen en meerwerk 
1. Indien ICT Service Limburg op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan ICT Service Limburg worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van ICT Service Limburg. ICT Service Limburg is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 
2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal ICT Service Limburg opdrachtgever tevoren schriftelijk, telefonisch of anderszins informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties. 
3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren. 
4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor ICT Service Limburg van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 11. Duur en beëindiging 
1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 30 dagen. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. 
2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 
3. ICT Service Limburg kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met ICT Service Limburg gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
4.ICT Service Limburg heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheelbuiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever deovereenkomst en verplichting jegens ICT Service Limburg niet nakomt of in strijd handeltmet deze algemene voorwaarden. ICT Service Limburg zal opdrachtgever hiervan te voren inkennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van ICT Service Limburgkan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ooktijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 12. Levering en levertijd 
1.De in de getekende of mondeling overeengekomen overeenkomst genoemde opleverdatumzal worden aangehouden met eventuele aanpassing van die datum bij overeengekomenmeerwerk en/of het te laat aanleveren van data door deopdrachtgever.
2.Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aanopdrachtgever om de website af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigdde overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de website of de betaling daarvan teweigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring 
1.Indien ICT Service Limburg aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheidbeperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2.ICT Service Limburg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaandoordat ICT Service Limburg is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekteonjuiste en/of onvolledige gegevens.
3.Indien ICT Service Limburg aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is deaansprakelijkheid van ICT Service Limburg beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaardevan de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekkingheeft.
4.De aansprakelijkheid van ICT Service Limburg is in ieder geval steeds beperkt tot hetbedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5.ICT Service Limburg is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van deoorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade inde zin van deze voorwaarde, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkigeprestatie van ICT Service Limburg aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveeldeze aan ICT Service Limburg toegerekend kunnen worden enredelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover ICT ServiceLimburg aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeldin deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecteschade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schadedoor bedrijfsstagnatie.
7.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien deschade te wijten is aan opzet of grove schuld van ICT Service Limburg of zijn leidinggevendeondergeschikten.

Artikel 14. Overmacht 
1.ICT Service Limburg is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens deopdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet iste wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeergeldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ICT Service Limburg geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ICT Service Limburg niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ICT Service Limburg of van derden daaronder begrepen. ICT Service Limburg heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (Verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ICT Service Limburg zijn verbintenis had moeten nakomen. 
3. ICT Service Limburg kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
4. Voor zover ICT Service Limburg ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nakomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ICT Service Limburg gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15. Vrijwaring 
De opdrachtgever vrijwaart ICT Service Limburg voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ICT Service Limburg toerekenbaar is. Indien ICT Service Limburg uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden ICT Service Limburg zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ICT Service Limburg, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ICT Service Limburg en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 16. Diverse bepalingen 
1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. 
2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
3. Relatieve bevoegdheid rechter: de rechter in de arrondissement waaronder de vestigingsplaats van ICT Service Limburg valt, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ICT Service Limburg het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 5. ICT Service Limburg kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14
dagen (2 weken) na bekendmaking van de wijzigingen op de bedrijfswebsite van ICT Service Limburg (www.ictlimburg.nl). Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten. 
5. ICT Service Limburg heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 17. Derden 
1. ICT Service Limburg is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door ICT Service Limburg doorgevoerd. 
2. ICT Service Limburg is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant. 

Artikel 18. Intellectuele eigendom 
1. ICT Service Limburg behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ICT Service Limburg heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19. Eigendomsvoorbehoud 
1. De opdrachtgever is verplicht de benodigde gegevens met betrekking tot de website, domeinnaam en hosting door te geven aan ICT Service Limburg. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting, met uitzondering van het ICT Service Limburg-account. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever. Het ICT Service Limburg-account is uitsluitend bedoeld voor onderhoud en aanpassingen. De inloggegevens van dit account worden niet aan de opdrachtgever verstrekt. 
2. Alle door ICT Service Limburg in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van ICT Service Limburg totdat de opdrachtgever alle verplichtingen (en betalingen) uit de overeenkomst ICT Service Limburg volledig is nagekomen. Op het moment dat deze verplichtingen zijn voldaan ontvangt de opdrachtgever geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten. 
3. De opdrachtgever zal al datgene doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken veilig te stellen. Dit betekent in ieder geval dat de opdrachtgever de zaken onder eigendomsvoorbehoud van ICT Service Limburg niet zal verkopen, niet zal verhuizen naar een andere website, niet zal verwerken en/of opnemen in een andere website. Indien opdrachtgever in strijd met deze bepaling handelt, zal ICT Service Limburg aanspraak maken op een schadevergoeding die qua omvang in overeenstemming is met de door ICT Service Limburg geleden schade ten gevolge van het handelen in strijd met deze bepaling. 
4. Alle door ICT Service Limburg ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door ICT Service Limburg voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
5.Door ICT Service Limburg of anderen ontwikkelde scripts en programma's gebruikt inen/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van ICT Service Limburg.6.Mocht er gebruikt zijn gemaakt van Open Source Oplossingen kan hier nimmer copyrightop de geleverde source code kunnen rusten. Zie ook artikel Eigendomsvoorbehoud.

Artikel 20. Privacy bepalingen 
1.De persoonsgegevens van de opdrachtgever worden door ICT Service Limburg slechtsgebruikt om de aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan tevragen. Daarnaast worden deze ook gebruikt voor de administratie van ICT Service Limburg.De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uwuitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
2.De persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal van deopdrachtgever blijven vertrouwelijk. ICT Service Limburg verstrekt informatie als naam,adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uitdrukkelijke tevorengevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

Artikel 21. Vindplaats en wijzigingen algemene voorwaarden 
Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de bedrijfswebsite van ICT Service Limburg (www.ictlimburg.nl). Tevens liggen deze ter inzage op kantoor. 
2.Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van detotstandkoming van de rechtsbetrekking met ICT Service Limburg.
3.De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitlegdaarvan.

Ontdek waar jouw kansen liggen

Vrijblijvende kennismaking? Wij komen graag bij je langs!

Contact & Bezoek

06-41908625
info@islmarketing.nl
Mijn-Werk Heerlen II
Ruys de Beerenbroucklaan 29
6417 CC Heerlen
Ma t/m Vrij van 09:00 tot 17:00 geopend.

Overige informatie

KVK: 14131190
BTW-ID: NL002182727B67
Algemene voorwaardenPrivacy & Cookie policyDisclaimer

Social media

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram